فایل word افشاي سرمايه فکري و حاکميت شرکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افشاي سرمايه فکري و حاکميت شرکتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت و اندازه گیری وهمچنین گزارشگری سرمایه فکری در سال های اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف نموده است. گزارشگری اطلاعات سرمایه فکری می تواند منجر به اخذ تصمیمات کارآمدتری توسط مدیران، سهامداران، دولت و سایر ذینفعان گردد. این مقاله به بررسی رابطه بین فایل word افشاي سرمايه فکري و حاکميت شرکتي پرداخته است، اینکه اگر در یک شرکت دو نفر از اعضای یک خانواده از مدیران اجرایی باشند چه تاثیری بر روی تصمیمات هییت مدیره و استقلال آنها، سهامداران و سایر ذینفعان خواهد داشت؛ مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته حاکی از آن دارد که در این گونه شرکت ها اگرهییت مدیره مستقل نباشند نمی توانند رفتار فرصت طلبانه مدیران اجرایی را کنترل نمایند و مدیران اجرایی به دلیل اینکه دارای مزیت اطلاعاتی هستند نوعی تقارن اطلاعاتی بین آنها و سایر دینفعان به وجودمی آید؛ اگرچه این روش در برخی کشورها به عنوان یک الگو برای مدیریت شرکت ها و در نهایت اقتصاد آنها تبدیل شده است. همچنین رابطه معناداری بین مدیرعامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هییت مدیره و سرمایه انسانی و رابطه معناداری بین وجود حسابرسی داخلی در شرکت و سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری از اجزای سرمایه فکری نیز مشاهده گردید .

لینک کمکی