فایل word نگاه مردمسالاري ديني به حقوق و کرامت والاي انساني و برتري آن نسبت به نگاه مردمسالاري حاکم در اروپا و آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاه مردمسالاري ديني به حقوق و کرامت والاي انساني و برتري آن نسبت به نگاه مردمسالاري حاکم در اروپا و آمريکا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اگر غایت بشر را در نظامهای الهی و فکری که بر حق هستند بررسی کنیم خواهیم دید رسیدن به خودشناسی و خداشناسی هدف غایی بشر را تشکیل میدهد. این هدف محقق نخواهد شد مگر در جامعه و حکومتی که بر پایه عدل و حق تشکیل گردیده باشد. بیگمان ذات مقدس خداوند، سرمنشا هر حقی در این جهان میباشد در همین راستا بهبررسی نظری پرداختهایم که در آن شریعت اسلام را با نظامهای غربی از بعدی که هر کدام به انسان مینگرد مورد دقت قرار میدهد. همچنین تاثیر این نگرش را بر شیوه حکومت داری هر کدام از این نظامها بررسی نمودهایم. در نهایتمیتوان گفت نظام مبتنی بر شریعت اسلام نظامی کامل است که به تمام جنبههای نیاز بشری؛ اعم از مادی و معنوی به طور کامل پرداخته است

لینک کمکی