فایل word نقش آموزه هاي ديني اسلامي بر پيشگيري ازآثار مخرب فضاي مجازي بر خانوادها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزه هاي ديني اسلامي بر پيشگيري ازآثار مخرب فضاي مجازي بر خانوادها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ظهور تکنولوژیهای نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه نوآوری که در فضای مجازی بوجود آمده است، موجب اختلال در روابط خانوادهها شده است. که در این مقاله هدف، بررسی نقش مخرب فضای مجازی بر آموزههای دینی خانوادهها می باشد. فضای مجازی، فضای محیط الکترونیکی یا محیط شبکهای از کامپیوترها است که با استفاده از جلوه های سمعی و بصری سعی دارد تا اشیاء و واقعیتهایسه بعدی جهان واقعی را مشابه سازی کند که فاقد مادیت فیزیکی هستند. در حال حاضر جامعه سنتی به سوی جامعه الکترونیک در حال حرکت است. نهاد خانواده، یکى از ارکان مهم جامعه است و از زمانى که اینترنت وارد فضاى خانوادهها شده تا به امروز، على رغم تماممحاسن و مزایاى آن، یکسرى آثار مخرب و نگرانى هایى را بر خانواده ها تحمیل نموده است. آمار کاربران اینترنتی ایران بیش از 36 میلیون و 500 هزار نفر است. امروزه روشهای ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است و خانواده های ایرانی در سبدفرهنگی خود مواجه با شبکههای ماهوارهای، فضای مجازی، رسانههای مدرن و ... است که هر کدام بهنوبه خود بخشی از فرآیند تاثیرگذاری در خانواده رادارند. در حال حاضر فضای مجازی موجب آثار روانی، فردی و اجتماعی شده و نقشی مخرب بر خانوادهها داشته است. آموزشو پرورش به عنوان یک ارگان مهم جامعه اسلامی، برای مواجهه با این فرایند فرهنگی وظایف مهمی را به عهده دارد تا بتواند آموزه های دینی خانواده را حفظ نماید.

لینک کمکی