فایل word نظر ابن خلدون راجب مهدويت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظر ابن خلدون راجب مهدويت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله نظر ابن خلدون را راجب به مهدی موعود بررسی میکنیم .بعد از سلسه فاطمیان و ظهور اشخاصی در آن زمان، ابن خلدون راجب مهدویت مسایلی را بیان میکند که به انحراف بکشدوتحریف در احادیث کند و با مخالفت های گونا گون از اهل تشیع و تسنن روبه رو می شود در آثارش به خوبی نمایان است که مخالف شیعه می باشد و حتی در مسایلی افراط کرده مثلا غایب شدنحضرت مهدی را در مکانی به نام سرداب حله میدانسته که در صورتی به هیچ عنوانی این موضوع ذکر نشده و بعدتر از آن دو محقق بزرگ از اهل تسنن به جایی تحقیق در این زمینه نوشته ها را فقط جمع آوریو دتقلید کردن .یا ابن خلدون با اینکه در لابهلای مطالب ظهور حضرت مهدی )عج( را بیان کرده اما خودش منکر و حرفهای ضد ونقیض می زند شیخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدینه که در دفاع از اندیشهی مهدویت و پاسخ به شبهههای وارد شده، مقالات و سخنرانیهای عالمانه و ارزشمندی دارد از افرادی است که به اشکالهای مطرح شده از سوی ابنخلدون پاسخ گفته است؛ بخش عمدهی این پاسخها را در رد مقاله تحت عنوان لا مهدی ینتظر بعد الرسول خیر البشر شیخ عبدالله بن زید المحمود، آورده است: وی در پاسخ به این بخش از نوشتههای ابنزید که در رد مهدویت، به سخن ابنخلدون استناد کرده و گفته ابنخلدون در مقدمهاش به تدقیق و تحقیق دربارهی احادیث مهدی )علیه السلام( پرداخته و حکم به ضعف آنها داده استچنین مینویسد ابنخلدون یک تاریخنگار است و از رجل حدیثشناس نیست؛ از اینرو، در تصحیح و تضعیف احادیث نمیتوان به گفتهی او اعتماد کرد. در این رشته عالمانی چون: بیهقی، عقیلی، خطابی، ذهبی، ابنتیمیه، ابنقیم و دیگران که اهل روایت و درایت هستند مورد اعتمادند، آنان جملگی قایل به صحت بسیاری از احادیث مهدیاند؛ بنابراین، کسی که به ابنخلدون رجوع کند، مانند کسی است که از دریاهای لبریز از آب، روی برگرداند و بهسوی آب باریکهای روی آورد، کار ابنخلدون در نقد احادیث بر وفق کار طبیبان حاذق و مجرب نیست؛ بلکه بیشتر به کار یک مدعی دروغین طبابت شباهت دارد

لینک کمکی