فایل word ماهيت حداقل سن مسيوليت کيفري اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران با اسناد بينالمللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ماهيت حداقل سن مسيوليت کيفري اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران با اسناد بينالمللي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تعیینحداقلسن مسیولیتکیفریاطفال، از چالشهای مهم حقوقکیفری اطفالمعارض با قانون است. قانونگذار در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1392 با تبعیت ازنظرمشهورفقها سن بلوغ در دختران را 9 سال و در پسران 15 سالقمری دانسته است. سن تنها میتواند بهعنوان امارهای برای تحول فکری و رشد عقلانی باشد. در منابع اسلامی سن بلوغ شرعی ملاکمسیولیتکاملکیفری محسوب شده است. اسناد بینالمللی حداقل سنی را تعیین نکردهاند.اما، کمیته حقوق کودک سازمانملل متحد، در اعلامیهی حداقل سن مسیولیتکیفری کمتر از 12 سال، ازنظر بینالمللی قابل پذیرش ندانسته. درعینحال قویا توصیه میکند که حداقلسن مسیولیتکیفری بیش از این و بین سنین 14 تا 16 سال قرار داده شود.

لینک کمکی