فایل word فلسفه مشرک شدن گروهي از انسان ها با وجود عالم ذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فلسفه مشرک شدن گروهي از انسان ها با وجود عالم ذر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

قرآن معجزه الهی کتاب هدایت و راهنمای انسان هاست. انسان با تلاوت آیات الهی به آیه ای می رسد به نام آیه ذر ، آری ! آیه 172 سوره مبارکه اعراف. وقتی آیه را می خواند متوجه می شود که خداوند در موطنی از تمامی فرزندان آدم به ربوبیت خویش اقرار گرفته و همگی انسان ها به این عهدو پیمان جواب مثبت دادند، شناخت این عالم از نظر انسان شناسی و معرفتشناسی حایز اهمیت است، زیرا خداوند در آنجا خود را به انسان ها معرفی کرد و آن ها با معرفت به وجود خالق ،پا به این دنیا می گذارند.دراین مقاله ضمن توجه به مراحل خلقت مخلوقات و در راس آن ها آدمی به بررسی پیمان های بسته شده درعالم ذر که شامل : اقرار به ربوبیت خداوند متعال، نبوت انبیاء و ولایت ایمه (ع) می باشد پرداخته شده است. هدف اصلی از این تحقیق بررسی دلایل مشرک شدن بعضی از انسان هادر دنیا باوجود درک عالم ذر وپاسخ مثبت دادن به وحدانیتپروردگارمی باشد،که درپی آن این نتایج حاصل شد: پاسخ انسان ها به پیمان های عالم ذر باتوجه به آزمون های قبلی متفاوت بود و بسیاری از آن ها لفظی و زبانی به وحدانیت پروردگاراقرار نمودند،اما ایمان واقعی نیاوردند. بنابراین حاکمیت مطلق الهیتوسط همه ، قلبی و یقینی پذیرفته نشده است،به همین علت مشرک شدن آن ها باتوجه به سابقه شرک قبلی و نیزورود بهدنیای مادی چیز عجیبی نیست.این پژوهش ازطریق گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای وبا کمک ابزار فیش برداری ازمنابع مختلف صورت گرفته است.که پس از کنار هم قرار دادن مطالب ، اطلاعات با روش عقلی ونقلی مورد تجزیه وتحلیلقرارگرفته وباروش توصیفی تحلیلی نگارش شده است - . آنچه کارتحقیق را بامشکل مواجه ساخت، کمبود منابع تحقیقاتی ازجمله کتاب وپایان نامه ورساله بود.مقالاتی هم که در ارتباط با موضوع عالم ذرتدوین شده بود نظر دانشمندان خاص یا درابعادخاصی ازموضوع بود که کار تحقیقاتی را محدود می ساخت .

لینک کمکی