فایل word عرضه درمانگري شناختي – رفتاري به قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عرضه درمانگري شناختي – رفتاري به قرآن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه نظریههای رواندرمانگری در تلاش برای اثبات اثربخشی خود هستند و بیش از هر زمان دیگری رواندرمانگری گرایش به یکپارچه شدن و یا تحول در شیوههایی دارد که بتواند در زمان کوتاه و با استفاده از فنون مختلف کمک موثرتری به مراجعان خود ارایه دهد. قرآن کریم نیز به تعدیل یا تغییرافکار و گرایشهای فکری انسان میپردازد تا بدین وسیله او را در برابر مشکلات و حلآنها یاری کند و وی را به سمت تکامل و پیشرفت مادی و معنوی هدایت نماید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف به دست آوردن دیدگاه قرآن در مورد درمانگری شناختی – رفتاری و تلاش برای استخراج نظریه خاص قرآن انجام گرفت. روش تحقیق در اینپژوهش توصیفی – تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد که آیات بسیاری در قرآن مرتبط با موضوع پژوهش هستند. به نظر میرسد قرآن تاثیر شناخت در رفتار را مفروض میگیرد و از طرق مختلف همچون معجزه، قصه، بیان عاقبت اقوام گذشته و... در صدد اصلاح و افزایش شناخت برای هدایت و تغیر رفتار انسان است.

لینک کمکی