فایل word صکوک اجاره بعنوان يکي از طرق تامين منابع مالي و تاريخچه طراحي و توسعه آن درجهان و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صکوک اجاره بعنوان يکي از طرق تامين منابع مالي و تاريخچه طراحي و توسعه آن درجهان و ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه اندیشمندان مالی اسلامی با استفاده از عقود اسلامی و ظرفیتهای علم فقه، توانستهاند متناسب با نیازهای مالی جوامع اسلامی گونههای مختلفی از اوراق بهادار اسلامی طراحی کنند که به سه گروه عمده ابزارهای مالی غیر انتفاعی جهت تامین مالی اهداف خیرخواهانه، ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین برای سرمایهگذاران ریسک گریز و ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری برایسرمایهگذاران ریسک پذیر تقسیم میشوند ) 8(. یکی از اوراقی که تا به امروز علاوه بر سطح بینالمللی، در کشور ایران هم اجرایی گشته و توسط شرکتهای بزرگی نظیر گروه هواپیمایی ماهان، گروه مپنا و بانک سامان مورداستفاده قرار گرفته است، اوراق اجاره است. اوراقاجاره، اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر میشود و نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است ) 9(. با توجه به توسعه روزافزون این ابزار در جهان و ایران، در این مقاله تلاش میشود تا تجارب موجود بینالمللی و داخلی موردبررسی و تحلیل واقع شود و چشمانداز آینده صکوک اجاره تبیین گردد. آنچه در پی میآید ابتدا ویژگیهای کلی بازار جهانی صکوک اجاره بررسی شده و پس از آن تجربه چند کشور پیشرو در زمینه طراحی و توسعه صکوک اجاره ارایه میگردد. در ادامه تجربه ایران نیز بیان شده و ضمن بیان چشمانداز آتی صکوک اجاره، از مطالب نتیجهگیری میشود.

لینک کمکی