فایل word سياست کيفري ايران در قبال جرايم عليه حق بر تربيت کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سياست کيفري ايران در قبال جرايم عليه حق بر تربيت کودکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

تربیت مهم می باشد اهمیت آن به حدی است که آن را ازجمله حقوق کودکان، یعنی از جمله امتیازات خاص آنان به حساب می آید حق برتربیت شامل حقوق گوناگونی هم چون فراهم سازی آموزش ، تفریح ، رشدوپرورش فضایل اخلاقی و... می شود و چون کودکان آسیب پذیرترین اقشارجامعه هستند ، سیاست کیفری هر کشوری می تواند بهعنوان یک حامی نقش تعیین کننده ای در تحقق حقوق ین قشرداشته باشد ودراحقاق حقوق آنان نقش اساسی بازی کند. خانواده وجامعه دوش به دوش هم مسیولیت تربیت را برعهده دارند ولی در این میان گاه نقض حقوق کودکاناتفاق می افتد که در اینجا قوانین می توانند با چاره اندیشی هایی که کرده اند به کمک آیند و حق کودکان را ایفا کنند.در کشورها ی مختلف واز جمله کشور ما نقض حقوق کودکان مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازات هایی برای آن درنظر گرفته شده است . دراین مقاله سعی شده باروش توصیفی - تحلیلی ومطالعه کتاب ها ببینیم که نقضحقوق تربیتی اطفال درحقوق کشور ما به چه صورت مورد جرم انگاری قرار گرفته است خوشبختانه ایران به دلیل داشتن حکومت اسلامی و مذهب شیعه باتوجه به پیروی از اوامر الهی وبادرنظر گرفتن حقوق تمام اقشار جامعه در این مسیله مهم قوانینی درنظرگرفته است ودر عرصه بین المللی نیزبا احترام به حقوق بشربه چند کنوانسیون بین المللی نیزپیوسته است.

لینک کمکی