فایل word روشهاي تشخيص قتل خطاي محض در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روشهاي تشخيص قتل خطاي محض در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد وبدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل )قصد فعل و قصد نتیجه( وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطایمحض، همانطوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه یعنی قتل را. و تحقق چنین قتلی بنابر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایر مدار قصد است لذا در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد

لینک کمکی