فایل word حمايت از حقوق بزه ديدگان مصوب 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حمايت از حقوق بزه ديدگان مصوب 1392 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

بزه دیده شخصی حقیقی یا حقوقی است که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسارت مادی و روانی دارد. هدف از این تحقیق بررسی آیین دادرسی فایل word حمايت از حقوق بزه ديدگان مصوب 1392 است . قانونمجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین قوانین ماهوی جمهوری اسلامی کیفری در ایرانطی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تحولات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار میگرفت. در قانون مجازات اسلامی 13 بار از واژهی بزهدیده نام برده شده است که این نشان از اهمیت این واژه و بار حقوقی آن در این قانون دارد.آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مجموعه مقررات و قواعدی دانسته که برای رعایت حقوق بزه دیده وضع میشود. رویکرد حمایت از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف رادنبال میکند نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنها و سپس تقویت و تحکیمجایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرآیند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و هم چنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب بزه دیده را موجب میشود. حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392به دو صورت شکل گرفته است. 1(حمایت مادی2(حمایت معنوی، که در این تحقیق این حمایتی ذکر و تشریح میگردد.

لینک کمکی