فایل word تحليل و بررسي جامعيت اقدامات پيشگيرانه از جرم از منظر نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و بررسي جامعيت اقدامات پيشگيرانه از جرم از منظر نهج البلاغه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پیشگیری در مقام مطلوبترین و کمهزینهترین راهکار مقابله با بزه، در قالب اقدامات متنوعی تبلور یافته و مستلزم شیوه هایی است که تمامی ابعاد پیشگیرانه را در خود بگنجاند تا کارایی تدابیر آن تضمین شده باشد. مداقه در نظام مقدس علوی با توجه به بهرهمندی از مبانی استوار دینی و اعتقادی اسلام و قرارگیری امام معصوم در صدر آن، حاکی از آن استکه امیرالمومنین توجه ویژهای به جنبههای مختلف پیشگیری از بزه داشته و رهیافتهای اتخاذ شده در این زمینه از جامعیت بیبدیلی برخوردار است. این پژوهش ابتدا با رویکردی تحلیلی به بررسی راهکارهای پیشگیرانه از بزه در حوزه سیاست جنایی پرداخته و سپس ابعاد نظام پیشگیری از جرم منطبق با نص نهجالبلاغه را به بحث میگذارد

لینک کمکی