اعضای کمیته علمی همایش

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و مؤسسه

1

دکتر غلامعلی حداد عادل

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

2

دکتر حسن بلخاری

انجمن مفاخر فرهنگی

3

دکتر تقی پور نامداریان

پژوهشگاه علوم انسانی

4

دکتر منوچهر اکبری

دانشگاه تهران

5

آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نویسنده و پژوهشگر

6

آقای پرویز اذکایی

نویسنده و پژوهشگر

7

دکتر اسماعیل شفق

دانشگاه بوعلی­ سینا

8

دکتر قهرمان شیری

دانشگاه بوعلی ­سینا

9

دکتر علی محمدی

دانشگاه بوعلی ­سینا

10

دکتر لیلا هاشمیان

دانشگاه بوعلی ­سینا

11

دکتر محمد طاهری

دانشگاه بوعلی ­سینا

12

دکتر عباسعلی وفایی

گسترش زبان و ادبیات فارسی

13

دکتر میرباقری فرد

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

14

دکتر علی اکبر ایرانی

مؤسسه میراث مکتوب

15

دکتر پارسا

دانشگاه کردستان

16

دکتر مالمیر

دانشگاه تهران

17

دکتر جلیل مشیری

دانشگاه اراک

18

دکتر یعقوبی

دانشگاه رازی

19

دکتر غلامرضا سالمیان

دانشگاه رازی

20

دکتر الیاس نورایی

دانشگاه رازی

21

دکتر عفت نقابی

دانشگاه خوارزمی

22

دکتر مریم مشرف

دانشگاه شهید بهشتی

23

دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی

دانشگاه علامه طباطبایی

24

دکتر نصراله امامی

دانشگاه شهید چمران

25

دکتر جهانگیر صفری

دانشگاه شهرکرد

26

دکتر موسوی

دانشگاه شهرکرد

27

دکتر محمد ابراهیم مالمیر

دانشگاه رازی