اعضای کمیته اجرائی همایش

: دبیر علمی همایش     

        دکتر مهدی شریفیان     

 

 

:  دبیر اجرائی همایش 

دکتر حمید آقاجانی     

 

 

:مسئول دبیرخانه علمی و اجرائی همایش

  مهندس سید مهدی دزفولیان