تاریخهای مهم

تاریخ‌های مهم؛

شروع ثبت نام:

15  مهر ماه 1396

مهلت ارسال مقاله:

تا 9 بهمن ماه 1396

اعلام نتایج نهائی ارزیابی مقالات ارسالی:

تا 20 بهمن ماه 1396

تاریخ برگزاری همایش:

9-10 اسفند ماه 1396