فایل word آموزش ، حلقه گمشده سازمان هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش ، حلقه گمشده سازمان هاي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر آموزش نیروی انسانی به عنوان حلقه گمشده سازمانهای ایرانی است از تحقیق هدف لحاظ از ،یکاربرد نوع از لحاظ روش مورد استفاده برای تحقیق توصیفی و کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار آموزش کارکنان باید از ماهیتی چندوجهی، انعطاف پذیر و روزآمد برخوردار باشند .یعنی کارکنان علاوه بر دارا بودن آموزشهای معمول و مهارتهای لازم و توان تعامل با محیط، به نوعی از مدیریت توانمند اقتضایی و قدرت تصمیم سازی در عمل نیز برخوردار شوند. با عنایت به مبحث عمیق آموزش،تحقیقات گسترده و دامنه داری که در این زمینه انجام شده است، منظور کردن آموزشهای مختلف از جمله آموزش مدیریت، آموزش بزرگ سالان، آموزشهای مربوط به جامعه پذیری و تخصصی های شغلی و استمرار آن ها در نظام آموزش کارکنان الزامی است .هم چنین وفای بهعهد، پرهیز جدی از رساندن ضرر و آسیب به دیگران، رعایت عدالت، توجه به ارزشهای اجتماعی، مقید بودن به حفظ اسرار مردم، رعایت احترام دیگران، وظیفه شناسی و اهمیت مهارت شغلی از دیگر مقولات مهمی هستندکه گنجاندن آن ها در مواد آموزشی ضروری و رعایت عملی آن ها در هر شرایطی الزامی است. توجه به کارکنان سازمان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان، پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است .در نتیجه توسعه منابع انسانی در سازمان بسیار حایز اهمیت میباشد.

لینک کمکی