فایل word بررسي نقش ساختار مديريت و برنامه ريزي در نظام آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش ساختار مديريت و برنامه ريزي در نظام آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :63

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش به عنوان یکی از عظیم‎ترین و فراگیرترین نهادهای اجتماعی شناخته شده است که اکثر مردم به نوعی با آن در ارتباط می‎باشند. آموزش و پرورش منشا بالقوه تغییرات مهم و ارزشمند در تمامی ابعاد مختلف زندگی افراد و جامعه می‎باشد . از آنجا که مدرسه یک نظام صددرصد انسانی است؛بدون مدیریت و با تکیه بر بعد انسانی و توجه به هدف الهی اهداف آن تحقق نمی یابد پژوهش حاضر به فایل word بررسي نقش ساختار مديريت و برنامه ريزي در نظام آموزش و پرورش با رویکرد توصیفی تحلیلی پرداخت است. تاکید اصلی پژوهش و تحلیل های صورت گرفته شده، از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده است. بر این اساس و با تکیه بر مطالعات اسنادی اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. و جامعه آماری آن شامل و مدیران آموزش و پرورش می باشند که به صورت تصادفی ساده تعداد 100 پرسشنامه توزیع و تکمیل شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق که از نوع T تک نمونه ای می باشد در سطح اطمینان 95%، نشان داد رابطه ی معنادار بین فرضیات وجود دارد.

لینک کمکی