فایل word بررسي ميزان اثرگذاري زنجيره تامين چابک و سيستم توليد فراناب بر مزيت رقابتي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان اثرگذاري زنجيره تامين چابک و سيستم توليد فراناب بر مزيت رقابتي سازمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری سیستم تولید فراناب و زنجیره تامین چابک بر مزیت رقابتی سازمان است. در این تحقیق جامعه آماری شامل تمامی مدیران، کارشناسان فنی و غیرفنی و کارکنان شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) در سال 1395 می باشد. که تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شریفی و ژانگ (1999) استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه (93/0) محاسبه گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایایی پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش را آزمون کولموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد قدرت پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت، ادغام فرآیندها، حساسیت و پاسخگویی به بازار، توسعه مهارت های کارکنان، اعتماد سازی، شبکه سازی، مجازی مداری و تکنولوژی اطلاعاتی بر مزیت رقابتی سازمان تاثیر معنی داری دارد.

لینک کمکی