فایل word مروري بر طرح هاي احراز هويت پيشنهاد شده در سيستم هاي اطلاعات پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر طرح هاي احراز هويت پيشنهاد شده در سيستم هاي اطلاعات پزشکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سیستم اطلاعات مراقبت پزشکی یک ارتباط میان بیماران در خانه و پزشکان در مراکز درمانی را با استفاده از سیستم ھای ارتباطی راه دور و دستگاه ھای نظارت فیزیکی فراھم می کند این سیستم ھا شامل رکوردھای سلامت الکترونیک، رکوردھای سلامت بیمار، نسخه است و از تحویل سرویس به بیماران خانگی پشتیبانی می کند با استفاده از این سیستم دستیابی به رکوردھای سلامتی برای بیماران و پزشکان آسان تر خواھد بود در این میان احراز ھویت، امنیت، محافظت از حریم خصوصی بیماران و محرمانگی داده مھمترین موضوع برای پزشکان یا بیمارانی است که می خواھند به رکوردھای پزشکی الکترونیک دسترسی پیدا کنند احراز ھویت کاربر راه دور در این سیستم ھا با بررسی صحت دو طرف ارتباط امکان پذیر است با توجه به باز بودن محیط عملیاتی و احراز ھویت دو طرفه میان کاربر و سرور مراقبت و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات پزشکی افراد، رعایت حریم خصوصی و تعریف سطح دسترسی افراد طرح ھای احراز ھویت بسیاری در این زمینه پیشنھاد شده است ھر کدام از این طرح ھا با ھدف ایجاد یک رابطه امن میان کاربر و سرور مراقبت بیان شده اند و از آنجا که بسیاری از طرح ھای پیشنھادی در این زمینه در مقابل انواع حملات آسیب پذیرند و برخی دیگر از طرح ھا نیز دارای محاسبات نمایی ھستند تلاش برای بیان یک طرح نظارتی و احراز ھویت که کم ترین آسیب پذیری را داشته باشد و پیچیدگی محاسباتی آن نیز کمتر باشد و بتواند روابط امن را میان کاربر و سرور مراقبت تضمین کند ھمچنان ادامه دارد. در این مقاله ما انواع روش ھای احراز ھویت استفاده شده در این سیستم ھا را بررسی کرده و مروری بر طرح ھای احراز ھویت پیشنھاد شده در این سیستم خواھیم داشت.

لینک کمکی