فایل word مروري بر ترکيب اينترنت اشيا و پردازش ابري (ابر اشيا): مزايا و چالشهاي ادغام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر ترکيب اينترنت اشيا و پردازش ابري (ابر اشيا): مزايا و چالشهاي ادغام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در سال ھای اخیر در دنیای دیجیتال از تکنولوژی ھای نوینی بھره گیری شده است که ھر کدام به شکلی چشمگیر دنیای اقعی را متاثر نموده اند. در بین این تکنولوژی ھا، اینترنت اشیا و پردازش ابری توجه بیشتری را به خود جلب نموده اند .اینترنت اشیا سعی در یکپارچه سازی و اتصال تجھیزات الکترونیکی پرشمار در دنیای واقعی به کمک بستر اینترنت دارد پردازش ابری، با فراھم نمودن امکانات پردازشی و فضاھای ذخیره سازی سعی در دسترسی پذیری ساده و ارزان این منابع دارد. مقاله حاضر سعی دارد با مرور اجمالی این دو تکنولوژی، امکان ھم افزایی این دو تکنولوژی و چالشھای احتمالی این امر را بررسی نماید. مطالعه حاضر نشان می دھد که ترکیب این دو متدولوژی به ھر دوی آنھا کمک می کند که تا کاربردھای خود را توسعه داده و دامنه آنھا را افزایش دھند. با اینحال، این ترکیب در معرض چالش ھای مانند نقض محرمانگی، نگرانی های امنیتی، مصرف نامتعارف انرژی در حسگرھای بی سیم و مواردی از این قبیل نیز می باشد.

لینک کمکی