فایل word مديريت انرژي سيستم هيبريدي متشکل از توليد بادي و سيستم ذخيره گر اسيدسربي با استفاده از کنترلر پيش بين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت انرژي سيستم هيبريدي متشکل از توليد بادي و سيستم ذخيره گر اسيدسربي با استفاده از کنترلر پيش بين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جھان امروز به سوی بھره برداری وسیع از منابع انرژی نو نظیر منابع بادی برای حل معضل کمبود انرژی حرکت کرده است طبیعیت متغیر منابع تجدیدپذیر چالش ھای تکنیکالی را برای بھره برداران سیستم قدرت به وجود آورده است. سطح نفوذ منابع انرژی نو از حدی مشخص فراتر نمی تواند برود که به دلیل حفظ پایداری و بھره برداری مطمین از سیستم می باشد. یک را حل مناسب برای این برطرف کردن این مشکل خنثی سازی نوسانات توانی با استفاده از سیستم ھای ھیبریدی و دیسپتچ سیستم ذخیره گر می باشد. سیستم مدیریت انرژی برای بھینه کردن عدم توازن توان برای حفظ سطح توان قابل قبول و نرخ شیب برای سیستم ھیبرید ضروری می باشد. این مقاله بر روی توسعه ی یک سیستم مدیریت انرژ ی شامل سیستم بادی سیستم ذخیره گر تمرکز داشته است. وظیفه تعیین سیستم کنترل ذخیره گر را یک کنترل کننده مدل پیش بین بر عھده دارد که با استفاده از مدل ذخیره گر، تزریق توان ذخیره گر به شبکه را از طریق سوییچ ھای قدرت تعیین می کند. با توجه به نتایج شبیه سازی مشاھده گردید که عملکرد سیستم ذخیره گر و توربین بادی با استفاده از کنترلر پیش بین ارتقا یافت. با توجه به نتایج می توان نتیجه گیری کرد که روش ارایه شده در این پژوھش از نظر اقتصادی به نوعی بھینه بوده و سبب افزا یش بھره وری سیستم خواھد شد.

لینک کمکی