فایل word مدل سازي پايگاه داده با ترکيب پايگاه داده شي گرا و منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي پايگاه داده با ترکيب پايگاه داده شي گرا و منطق فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در مسایل مختلف روزمره، با اطلاعاتی سروکار داریم که ھر کدام به نوعی غیرقطعی می باشند. مدیریت کردن این نوع از اطلاعات با استفاده از سیستم ھای پایگاه داده کلاسیک، موجب فقدان زیان آور معانی داده، شده است. بنابراین استفاده از تکنیک ھای پیشرفته مدلسازی پایگاه داده، ضروری می باشد. با ورود مفھوم شیءگرایی در پایگاه داده ھا، پایگاه داده ھای رابطه ای در زمینه ھای مختلف کم کم جای خود را به پایگاه داده ھای شیءگرا دادند. با پیشرفت در این زمینه، مشاھده شد که اشیاء ساده به تنھایی قادر به در برگرفتن انواع داده ھای مرکب نمی باشند و بدین ترتیب اشیاء مرکب طراحی شدند. از طرفی برای حل مشکل داده ھای غیرقطعی، روش ھایی ارایه شد. یکی از این روش ھا برای مدلسازی پایگاه ھای داده ترکیب پایگاه داده شیءگرا با منطق فازی می باشد. مانند، فازی سازی در سطح صفات، شیء کلاس، کلاس ابر - - کلاس، روابط کلاس کلاس و تخصیص ھای مختلف بین کلاس ھا. ترکیب کردن مدلسازی پایگاه داده - شیءگرا با منطق فازی، طراحی برنامه ھای کاربردی پیچیده و متمرکز روی دانش را آسان کرده و به گونه ای کارا، با عدم قطعیت برخورد می کند. از طرفی در پرس و جوھایی که در پایگاه داده شیء گرای فازی مطرح می شوند، مقدار عضویت یک شیء در مجموعه جواب، ثابت نیست و معیاری از تناسب آن شیء با پرس و جو مطرح شده می باشد. ما سعی داریم یک پرسوجوی فازی را به گونه ای تجزیه و تحلیل کنیم که جواب ھایی با معناتر و نزدیکتر به پرسوجو را برگرداند. ھمچنین به کاربر اجازه می دھیم تا بتواند بھتر ھدف خود را از بیان پرسوجو دنبال کند و اشیاء مورد نظرش را بازیابی نماید. ھمچنین فرم ھای بصری برای برقرار ی ارتباط کاربران غیرحرفه ای با پایگاه داده شیءگرای فازی طراحی شده است. ارایه این رویکرد منجر به بھبود پرسوجوھا توسط کاربر و جلب رضایت بیشتر کاربر می گردد.

لینک کمکی