فایل word طراحي نقشه ي راه اکوسيستم نوآوري مبتني بر ICT براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در حوزه هاي مزيت دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي نقشه ي راه اکوسيستم نوآوري مبتني بر ICT براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در حوزه هاي مزيت دار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توجه به کارآفرینی و نوآوری در کسب و کارھای کوچک و متوسط که خود از جمله موثرترین عوامل در رشد و توسعه سیستم ھای اقتصادی و اجتماعی ھر کشوری محسوب می شوند. از این رو مورد توجه مسیولین و دولتمردان کشورھا قرار گرفته اند. در این پژوھش با استفاده از برآوردی که از اکوسیستم ھای کارآفرینی و نوآوری گرفته می شود و مقایسه آن با اکوسیستم ھای خاورمیانه و سایر کشورھایی که شرایطی شبیه به ایران دارند به یک ساختار حرفه ای شامل وجوه مشترک الگو ھا و معیار ھای آن ھا نیل خواھیم کرد و با بررسی عواملی که در نوآوری و کارآفرینی ایرانیان ایفای نقش می کنند اکوسیستم نوآوری مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات را امکان سنجی و طراحی خواھیم کرد که به عنوان برنامه ریزی استراتژیک و نقشه راه جھت ایجاد ھر اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران مورد استفاده قرار گیرد. سرانجام در انتھا سعی بر پیاده سازی یک اکوسیستم نوآوری خواھیم کرد. در این تحقیق سعی بر آن خواھد شد که اکوسیستمی مطلوب جھت نوآوری ھای کارآفرینان به کمک فناوری اطلاعات محیا شود و روند راه اندازی کسب و کارھای کوچک و نوآورانه تشویق و تسھیل شود و فضای نوآوری و کارآفرینی در بستر اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری دیجیتالی و فناوری ھای ارتباطی و اطلاعاتی تشکیل شود و به شکوفایی برسد.

لینک کمکی