فایل word طبقه بندي صفحه وب مبتني بر آنتولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طبقه بندي صفحه وب مبتني بر آنتولوژي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

طبقه بندی وب سایت ھا ھمواره یکی از چالش ھای وبکاوی در بازیابی اطلاعات از وب بوده است. در سال های اخیر استفاده از آنتولوژی به منظور افزایش دقت دسته بندی صفحات وب، مطرح شده است. آنتولوژی ارتباط بین مفاھیم در اسناد وب و دنیای واقعی را مشخص می کند که با این کار اسناد مربوطه توسط ماشین ھا قابل پردازش و فھم می شوند و اشتراک گذاری بین عامل ھا را تسھیل می نماید. در این مقاله ما یک تکنیک جدید جھت طبقه بندی صفحات وب مبتنی بر آنتولوژی پیشنھاد می دھیم تا این کار را با دقت و صحت بالایی انجام دھد. شناسایی و مقایسه معنا و روابط معنایی و محتوایی بین کلمات صفحه دقت و کارآمدی طبقه بندی را بالاتر خواھد برد. در مرحله اول کلمات یک صفحه وب استخراج و با استفاده از چند فاکتور وزنده ی شده و کلمات کلیدی مشخص می شوند، مرحله دوم میزان شباھت بین کلمات کلیدی از صفحه و آنتولوژی با استفاده از مفھوم IC اندازه گیری می شود. با استفاده از نتایج این اندازه گیری طبق صفحه مورد نظر را مشخص می گردد.

لینک کمکی