فایل word شناسايي هدف در تصاوير هوايي با تکيه بر شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي هدف در تصاوير هوايي با تکيه بر شبکه عصبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ردیابی شیء یکی از موضوعات مھم در زمینه بینایی ماشین محسوب می گردد. امروزه تشخیص و ردیابی شیء در بخش ھای مختلف صنعت مانند نظارت، کنترل امنیت، جستجو به منظور نجات و حتی زمینه ھای دفاعی از ویژگی ھای خاصی برخوردار است. علیرغم تحقیقات گسترده در این موضوع ھنوز ھم بررسی تغییرات ظاھر شیء پیچیده توسط فاکتورھایی چون تغییر روشن سازی (نورپردازی)، انسداد بخشی، حرکت دورانی شکل و حرکت دوربین، سخت و پیچیده است. بنابراین مدل سازی ظاھر دوبعدی، اشیای ردیابی شده یک موضوع کلیدی در موفقیت یک ردیاب بصری است. در سال ھای اخیر تحقیقات زیادی روی ردیابی بصری شیء انجام شده و محدوده گسترده ای از کاربردھای دنیای واقع ی را ھمچون مراقبت بصری، نظارت ترافیکی، فشرده سازی ویدیو و تعامل کامپیوتر و انسان را در بر می گیرد و با توجه به افزایش روز افزون علم در زمینه ردیابی شیء و استفاده از یک سیستم مجازی که بتواند مشکلات موجود را حل کند، ضروری به نظر می رسد. ھدف اصلی این پژوھش بررسی روش ھای ردیابی مبتنی بر شبکه عصبی، دسته بندی آنھا و مشخص کردن گرایش ھای جدید و فراھم کردن شرح جامع روش ھای نمادین ردیابی است به صورتی که با دقت و سرعت بالا بتوان حرکت اشیاء در تصاویر مدل سازی شود.

لینک کمکی