فایل word شبيه سازي تاثير پلاريزاسيون بر روي سطح مقطع راداري دوپايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي تاثير پلاريزاسيون بر روي سطح مقطع راداري دوپايه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سطح مقطع راداری یکی از پارامترھای مھم و تاثیر گذار در حوزه صنایع نظامی و فناوری رادار گریزی است، زیرا ھرچه مقدار سطح مقطع راداری کم باشد در نتیجه شناسایی اھداف مشکل تر می شود. سطح مقطع راداری به عواملی نظیر فرکانس، زاویه تابش، پلاریزاسیون و ... بستگی دارد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا تاثیر پلاریزاسیون ھای مختلف خطی و دایروی را بر روی سطح مقطع راداری دوپایه یک پھباد فوق پیشرفته آمریکایی (MQ-1) در باند فرانسی X و در فرکانس GHz 10 با استفاده از نرم افزار FEKO و روش اپتیک فیزیکی Physical Optic بررسی شود. نتایج حاصل از شبیه سازی به دست آمده و بحث شده است. مشاھدات نشان می دھد که در پلاریزاسیون افقی میانگین سطح مقطع راداری دوپایه دارای مقدار ضعیفتری است در حالیکه پاسخ سطح مقطع راداری دوپایه در پلاریزاسیون دایروی دارای مقدار بیشتری است.

لینک کمکی