فایل word در برنامه ريزي توسعه توليد با در نظر گرفتن نيروگاه هاي تجديدپذير در محيط تجديد ساختار يافته برق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word در برنامه ريزي توسعه توليد با در نظر گرفتن نيروگاه هاي تجديدپذير در محيط تجديد ساختار يافته برق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله به برنامه ریزی توسعه تولید یک ریزشبکه نمونه باھدف ماکزیمم شدن سود حاصل از سرمایه گذاری درمحیط بازار برق ایران و با حضور تولیدات پراکنده تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر پرداخته شده است. از ابتدا در ایران، برق مورد نیاز صرفا توسط نیروگاه ھای بزرگ و متمرکز تولید می شد که ھزینه ھای بالایی را به دنبال داشت ولی با پیشرفت صنعت برق، ھمانند سایر کشورھایپیشرفته در این زمینه، در ایران نیز استفاده از مولدھای مقیاس کوچک مورد استقبال قرار گرفت. ھر سیستم قدرتی نیازمند مطالعاتی از جمله مطالعات بھره برداری و برنامه ریزی می باشد که در بحث برنامه ریزی، برنامه ریزی توسعه تولید از اھمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با توجه به سه مدل فروش برق مولدھای مقیاس کوچک در ایران که شامل فروش تضمینی، فروش مستقیمو فروش به مدیریت شبکه می باشد، به برنامه ریزی توسعه تولید از دیدگاه یک سرمایه گزار جھت رسیدن به بیشترین سود ممکن برای یک ریزشبکه نمونه پرداخته است و با توجه به این که پرکاربردترین مولدھای مقیاس کوچک در ایران مولدھای بادی، خورشیدی و حرارتی می باشند، در نھایت به سرمایه گذار پیشنھاد می دھد که احداث چه مقدار ظرفیت از چه نوع مولدی او را بهبیشترین سود خواھد رساند. جھت حل مساله پیچیده برنامه ریزی توسعه تولید از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. افق برنامه ریزی در این مطالعه 20 سال درنظر گرفته شده است.

لینک کمکی