فایل word تشخيص نواحي جعلي کپي تصوير بر اساس روشهاي مبتني بر پيکسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص نواحي جعلي کپي تصوير بر اساس روشهاي مبتني بر پيکسل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تشخیص صحت تصاویر زمانی مھم وحساس می شود که بخواھیم از آن تصاویر به عنوان مدرک، در دادگاه ھا، استفاده کنیم. این تکنیک ھای در حال توسعه برای تایید اعتبار و یکپارچگی تصاویر دیجیتال که یکی از اھداف اصلی در پزشکی قانونی تصویر بسیار قابل توجه است. یکی از عمومی ترین روش ھای جعل تصاویر،جعل کپی-حرکت می باشد که در آن یک قسمت از تصویر، کپیو در جای دیگری از ھمان تصویر چسبانده می شود. روش تشخیص تصاویر جعلی مبتنی بر پیکسل با استفاده از روش کپی حرکت برای تصاویر سیاه و سفید و رنگی و بھبود عملکرد آن بر اساس پیکسل می باشد و تصاویر جعلی با استفاده از روش کپی حرکت مورد بررسی قرار می گیرند که تکرار مناطق با سرعت و دقت بھتری انجام می شود .برای انتقال تصویر از تبدیل ھای پردازشی مختلفی ھمانند تبدیل کسینوسی (DCT)، تبدیل موجک گسسته (DWT)، تبدیل تجزیه به مولفه ھای تکین (FMT) استفاده نمودیم. در این مقاله یک روش جدید بر اساس SVD و DCT پیشنھاد شده است که به شناسایی این اثر خاص می پردازد. در ابتدا تصویر مشکوک به اندازه ثابت بلوک ھایی که با ھم تداخل دارند تقسیم می شوند و D-DCT2 به ھر بلوک اعمال می شود. که الگوریتم پیشنھادی می تواند نه تنھا به طور موثر با دقت بسیار چندین منطقه تکرار کپی حرکت جعلی را تشخیص دھد. ھمچنین در برابر نویز سفید گوسی، تار گوسی و فشرده سازی JPEG و ترکیب عملیات مقاوم است.

لینک کمکی