فایل word تجميع داده در شبکه هاي متحرک چند سنسوري به منظور افزايش کارايي سيستم هشدار انحراف از مسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجميع داده در شبکه هاي متحرک چند سنسوري به منظور افزايش کارايي سيستم هشدار انحراف از مسير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر توجه ویژه ای به تجمیع داده های چندسنسوری در کاربردهای نظامی و غیرنظامی شده است. هدفاز انجام این پژوهش استفاده از سنسورهای GPS و دوربین CMOS به منظور طراحی یک سیستم هشدار انحراف ازمسیر (LDWS) در شبکه حمل و نقل می باشد که حتی در صورت عدم تشخیص خطوط توسط دوربین ها، بتواند بهکمک همجوشی داده ها، عملکرد مناسب خود را حفظ کند. بدین منظور پارامتر موثر در انحراف مسیر فاصله خودرو تاخطوط مسیر و پارامتر سیستم جهت خودرو یا زاویه هدایت خودرو به مدل تعریف شد. در مرحله بعد، با به کارگیری دوفیلتر کالمن تو در تو، پارامترها برای دو سنسور تعریف گردید و مدل سازی انجام شد. سپس خروجی مدل این پژوهش درمرحله صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نشان داد در صورت عدم تشخیص هر دو خطوط توسط دوربین میتوان از داده هایتخمینی جهت پوشش استفاده کرد تا عملکرد صحیح سیستم ادامه داشته باشد.

لینک کمکی