فایل word بهينه سازي کانال انتقال سيال با مقطع مستطيلي با استفاده از شبکه عصبي GMDH و الگوريتم بهينه سازي MPSO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي کانال انتقال سيال با مقطع مستطيلي با استفاده از شبکه عصبي GMDH و الگوريتم بهينه سازي MPSO :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این مقاله با بررسی شبیه سازی عددی جریان سه بعدی دایمی آرام و توسعه یافته سیال غیرقابل تراکم در داخل کانال منحنی الشکل با مقطع مستطیلی و چگونگی شکل گیری جریان ثانویه در داخل خم و عوامل موثر بر شدت جریان ثانویه در داخل کانال به خصوص در قسمت منحنی الکشل، به تحلیل چگونگی بهینه سازی شدت جریان ثانویه در کانال های مورد بررسی پرداخته است. مدل بدست آمده برای جریان ثانویه و افت فشار توسط دوشبکه عصبی GMDH بدست آمده است. به منظور بهینه سازی عددی جریان ثانویه از الگوریتم MPSO استفاده شده است. به عنوان نتیجه،کانال منحنی الکشل با مقطع مستطیلی، نسبت به سه تابع جریان ثانویه، افت فشار و هزینه بهینه سازی خواهدشد. نمودارهای نقاط پرتو ومقادیر متغیرهای طراحی برای چند نقطعه به نمایندگی از دسته های مختلف جبهه ی پرتو ارایه شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج نشان خواهد داد که با افزایش سطح مقطع و شعاع انحناء مقادیر جریان ثانویه و افت کاهش می یابد؛ اما مقدار تابع هزینه (مساحت) افزایش می یابد. جبهه ی نقاط بهینه، برای این سه تابع حالت بینابینی خواهد داشت.

لینک کمکی