فایل word بزرسي عوامل تاثيزگذار بز محيط رقابتي عصر اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بزرسي عوامل تاثيزگذار بز محيط رقابتي عصر اطلاعات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و نفوذ آنها، باعث پیدایش مفاهیمی چون عصر اطلاعات، و جامعه اطلاعاتی شده است. در عصر اطلاعات، اطلاعات به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت در هر سازمانی محسوب می شود. نوآوری و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی ایجاد شده بین سازمان ها در جهت اهدافشان، ایجاب می کند تا فرآیند نوآوری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تقویت گردد. تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که در حال تغییر است، ضرورت واکنش های سازمان ها را دوچندان کرده و برانعطاف پذیری آنها با محیط نامطمین خارجی پای می فشارد. مزیت رقابتی از ارزشمندترین مباحث محسوب می شود زیرا وجود آن در سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست. سازمان ها از عوامل گوناگونی از جمله فناوری، تکنولوژی، نوآوری، محیط اطراف خود و ... متاثر هستند. برای شناخت عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی، تعریف مفهوم و ابعاد آن ضروری می نماید. بدیهی است هرچه بیان موارد مذکور از جامعیت بیشتری برخوردار باشد، کارایی بیشتری خواهد داشت. در این راستا ابتدا تعاریفی ارایه شده در باب استراتژی و مزیت رقابتی بیان می شود. سپس ارزش زنجیره ی پورتر ودر نهایت عوامل موثر بر محیط رقابتی عصر اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی