فایل word برنامهريزي فازي پروژه با منابع محدود با روش الگوريتم ژنتيک و ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامهريزي فازي پروژه با منابع محدود با روش الگوريتم ژنتيک و ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارتها، ابزارها و تکنیک های فعالیت های پروژه به نیازهای پروژه است.مدیریت پروژه نرم افزار، شاخه ای از مدیریت پروژه می باشد که با دانش تولید نرمافزار درهم آمیخته است و در حقیقتزیرمجموعه مهندسی نرمافزار به شمار می رود. مدیریت پروژه شامل پنج گروه فرآیند؛ آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل وخاتمه می باشد.مسیله برنامه ریزی پروژه در واقع تعین برنامه تخصیص منابع جهت برقراری تعادل بین هزینه تمام شده و زمان اتمامکارها بوده و یکی از مهمترین مسایل کلیدی در برنامه ریزی و کنترل سیستم های تولیدی میباشد. هدف از برنامه ریزیپروژه، مشخص نمودن محدوده پروژه، تخمین حجم کاری موردنیاز و در نتیجه تدوین برنامه زمانبندی جهت اجرای پروژهمی باشد. برنامه ریزی پروژه با شناسایی نیازمندی های پروژه آغاز شده سپس طرح اجرایی پروژه جهت تشریح وظایفسطوح مختلف مدیریتی تدوین میگردد. نظارت بر پروژه و کنترل آن براساس معیارهای مهندسی نرم افزار تضمین می کندکه روند اجرای وظایف در تیم ها و تخصیص منابع بر اساس طرح اجرایی پروژه انجام پذیرد. مدیر پروژه نیز در صورتمشاهده مشکل در روند اجرا، اقدامات اصلاحی را به عمل می آورد.

لینک کمکی