فایل word شناسايي مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاوير سنجنده هاي استر و لندست 8 در ورقه 1:100000 بلورد کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاوير سنجنده هاي استر و لندست 8 در ورقه 1:100000 بلورد کرمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مطالعه ورقه 1:100000 بلورد کرمان مورد آنالیز قرار گرفتتا مناطق امید بخش معدنی آن تعیین گردد. این ورقه در قسمتجنوبی چهار گوش 1:250000 زمین شناسی سیرجان واقع شدهاست. برای شناسایی مناطق دگرسان شده و اکسیدهای آهن ازتصاویر ماهوارهای لندست 8 و استر منطقه استفاده شد. در اینمطالعه داده ها دورسنجی به روش های مختلف پردازش تصویر شاملنسبت باندی، ترکیبات رنگی، نقشه بردار زاویه طیفی و آنالیز مولفه-های اصلی جهت شناسایی دگرسانی ها و کانی های زون دگرسانی واکسیدآهن در منطقه بر روی تصاویر ماهوارهای مورد استفاده قرارگرفت که نتایج مناسبی از آن حاصل شد، همچنین فاکتور خطوارگیبر روی تصویر لندست 8 انجام شدکه تحلیل فاکتور خطوارگی منطقهنشان داد که ارتباط نزدیکی بین مناطق دگرسان شده و مقادیر بالایفاکتور خطوارگی وجود دارد. در نهایت وجود دگرسانی های مختلف،کانی های کلریتی و هیدروکسیل ها و همچنین اکسیدهای آهن درشمال منطقه به خصوص شمال شرق منطقه و تا حدودی جنوبغربی منطقه به کمک تصاویر ماهوارهای منطقه شناسایی شد، کهنتایج حاکی از با اهمیت بودن این مناطق از لحاظ کانی سازی دربرگه 1:100000 بلورد هست.

لینک کمکی