فایل word شناسايي فرايندهاي کاني سازي آنتيموان با استفاده از توزيع فرکانسي عناصر ژيوشيميايي در مقايسه با توزيع مکاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي فرايندهاي کاني سازي آنتيموان با استفاده از توزيع فرکانسي عناصر ژيوشيميايي در مقايسه با توزيع مکاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از روش هایی که جهت تشخیص الگوهای موجود در داده هایمکانی و زمانی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است روش تبدیلفوریه و حوزه فرکانس است. داده های ژیوشیمیایی نیز به عنوان دادههای مکانی دو بعدی در حوزه فرکانس قابل تحلیل می باشند. باتفسیر داده های ژیوشیمیایی در حوزه فرکانس می توانیم به اطلاعاتجدیدی در خصوص کانی سازی و ذخایر معدنی دست پیدا کنیم.اطلاعاتی که در این حوزه بدست می آید در حوزه مکان به خوبیقابل دستیابی نیستند از این جهت تفسیر نقشه توزیع فرکانسیعناصر می تواند موجب بهبود نتایج اکتشافی گردد. در این مطالعه بهمنظور بررسی وضعیت کانی سازی آنتیموان و عناصر پلی متال درمنطقه چوپان در شهرستان فردوس، نقشه های توزیع ژیوشیمیاییعناصر در حوزه مکان با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی به نقشهتوزیع فرکانسی عناصر در حوزه فرکانس تبدیل شده اند و جهتتحلیل داده های فرکانسی عناصر، روش تحلیل مولفه های اصلی برروی این داده ها انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از این روش بانتایج حوزه مکان مقایسه شده است. حوزه فرکانس نتایج بهتری رانسبت به حوزه مکان نشان می دهد. اطلاعات و نتایج بدست آمده ازنقشه توزیع فرکانسی عناصر به خوبی عناصر مربوط به کانی سازی وفرایندهای مختلف زمین شناسی و کانی زایی در منطقه را مشخصمی کند.

لینک کمکی