فایل word ريز رخساره و محيط رسوبي نهشته هاي پاليوسن ايوسن در جنوب شرق بيرجند، برش گاويج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ريز رخساره و محيط رسوبي نهشته هاي پاليوسن ايوسن در جنوب شرق بيرجند، برش گاويج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش جهت مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی برشگاویج در جنوب شرق بیرجند انتخاب و بررسی گردید.مطالعات پتروگرافی این برش نشان میدهد که رخساره-های برش گاویج در زیر محیط های دریا باز شامل سد،جلوی سد و پشت سد شکل گرفته است رخساره های اینبرش شامل بایوکلاست رودوفیت دیسکوسیکلینیدنومولیت پکستون، بایوکلاست دیسکوسیکلینید نومولیتیدوکستون، بایوکلاست اکینید پکستون، بایوکلاست بنتیکفرامینیفرا وکستون / پکستون، بایوکلاست بنتیکفرامینیفرا پکستون، بایوکلاست اوپرکولینید وکستون/پکستون، میکرو بایوکلاست رودوفیت اوپرکولینیدپکستون، بایوکلاست رودوفیت فلوتستون، بایوکلاسترودوفیت نومولیتید گرینستون، بایوکلاست میلیولیدپکستون/ گرینستون، رودوفیت بیندستون، بایوکلاستدیسکوسیکلینید رودوفیت پکستون/ گرینستون،بایوکلاست دیسکوسیکلینید رودوفیت وکستون/ پکستون،بایوکلاست آسیلینید پکستون، بایوکلاست رودوفیتدیسکوسیکلینید پکستون، بایوکلاست رودوفیتدیسکوسیکلینید روتالید پکستون، بایوکلاست رودوفیتروتالید پکستون، باسوکلاست دیسکوسیکلینید پکستون،بایوکلاست رودوفیت وکستون، بایوکلاست روتالیدگرینستون، بایوکلاست رودوفیت پکستون، بایوکلاسترودوفیت وکستون/ پکستون هستند. سن کلیه رسوباتبراساس فسیل های بدست آمده ایوسن می باشد. مدلرسوبی براساس بررسی رخساره ها و تغییرات عموی وجانبی آنها و مقایسه با محیط های امروزی ارایه شده است.در این مدل برش ذکر شده، در ی پلاتفرم کربناته وتجمع دانه های کربناته در این برش با توجه به حضورفرامینیفرهای بنتی به همراه دیگر اجزای اسکلتی فرعینظیر جلب قرمز در رخساره رود آلگال طبقه بندی می شوند.

لینک کمکی