فایل word ارايه يک سيستم فارغ از زير ساخت جهت تشخيص و هشدار ترافيک سنگين خودرويي با استفاده از شبکه بدون ساختار خودرويي VANET

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک سيستم فارغ از زير ساخت جهت تشخيص و هشدار ترافيک سنگين خودرويي با استفاده از شبکه بدون ساختار خودرويي VANET :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه ارتباطات بیسیم خودرویی و تبادل اطلاعات بین خودروها سبب افزایش ایمنی و بهرهوری دررانندگی شده است. وسایل نقلیه هوشمند میتوانند دربارهی محیط رانندگان و موقعیت آنان اطلاعات جمع آوری کنند. حال تصمیم گیری در مورد اینکه اینکه کدام دادهها باید در نظر گرفته شوند و از چهدادههایی باید چشم پوشی شود، موضوع مهمی تلقی میشود. در این مقاله یک سیستم تصمیم گیری مبتنی بر رویداد ارایه میشود. الگوریتم ارایه شده در این مقاله ابتدا خیابانهایی از شهر که دارای ترافیکسنگین و کند خودرویی باشند را شناسایی کرده و سپس یک خودرو که در خیابان مذکور قرار دارد، اقدام به فرستادن پیام هشدار به سایر خودروها میکند تا آنها را مطلع سازد. خودرویی که مسیولفرستادن پیام هشدار است تا زمان برطرف شدن ترافیک سنگین به صورت دورهای به سایر خودروها پیام هشدار ترافیکی میفرستد و آنها را از موقعیت جفرافیایی خود باخبر میسازد. خودروهای دریافتکنندهی پیام هشدار با استفاده از اطلاعات پیام دریافت شده و اطلاعات مسیر جاری خود تصمیماتیمبنی بر تغییر مسیر یا چشم پوشی از پیام هشدار و ادامه مسیر جاری اتخاذ میکنند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم ارایه شده دارای کارایی مناسب جهت جلوگیری از تشدید ازدحام خودرویی است و همچنین موجب کاهش زمان سفر و زمان انتظار خوروها میگردد.

لینک کمکی