فایل word ارايه يک روش مسيريابي مبتني بر کيفيت خدمات به کمک الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي شبکه هاي حسگر چندرسانه اي بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک روش مسيريابي مبتني بر کيفيت خدمات به کمک الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي شبکه هاي حسگر چندرسانه اي بيسيم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ظهور شبکههای حسگر چندرسانهای بیسیم چشماندازی جدید نسبت به شبکههای حسگر بیسیم موجود، توسط ارتقا تواناییهایی موجود آن )به علت تلفیق حسگر بینایی و موتورهای محاسبات بالا( و کاربردهای موردنظر همچون سیستم حمل و نقل هوشمند1 ، شبکههای حسگر نظارت چندرسانهای 2 و غیره، گشوده است. اما با این وجود چالشهای بسیاری در این شبکههاوجود دارند که نیاز به نگرش و ایجاد رویکردی مناسب جهت رفع آنها، کاملا ضروری و مشهود است. از جملهی مهمترین این چالشها، میتوان به انتقال دادههای چندرسانهای با توجه به پارامترهای کیفیت سرویس و بحث محدودیت منابع اشاره کرد. ازاینرو مسیریابی در شبکههای حسگر چندرسانهای بیسیم، از دیرباز به عنوان یکی از مسایل مهم و حیاتی مطرح بوده و عملکرد بهینهی شبکه، بدون داشتن رویکردی مناسب در مسیریابی، غیر ممکن بودهاست. در این مقاله رویکردی نوین جهت مسیریابیدر شبکههای حسگر چندرسانهای بیسیم با استفاده از قابلیتهای هوشمندی و استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی به نحوی که موجب بهبود کارایی سراسری شبکه گردد معرفی میشود هدف بهینهسازی برخی از پارامترهای کیفیت خدمات نظیرمیزان مصرف انرژی و طول عمر شبکه، متوازن کردن مصرف انرژی میباشد. به هر سه مورد دست یافتیم مخصوصا برایرسیدن به هدف سوم خودمان یک معیار جدید به نام نسبت دوره بی ثباتی تعریف کردیم که نشان می دهیم در روش پیشنهادی طول دوره بی ثباتی کم است و در واقع گره ها در روش پیشنهادی مصرف انرژی متوازن دارند و تقریبا با هم می میرند.

لینک کمکی