فایل word ارايه يک راهکار نوين براي ترکيب مسيريابي فرصت طلبانه و کدينگ شبکه جهت افزايش خروجي با استفاده از الگوريتم تکاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک راهکار نوين براي ترکيب مسيريابي فرصت طلبانه و کدينگ شبکه جهت افزايش خروجي با استفاده از الگوريتم تکاملي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

شبکههای بیسیم مش، حوزهی جدید و نو ظهوری با پتانسیل بالا در محیطهای غیر قابل پیشبینی و پویا است. با این حال، این شبکهها به دلیل رسانهی باز خود، توپولوژی در حال تغییر و پویا و الگوریتمهای مسیریابی آن آسیبپذیر است. چندپخشی یکی از سرویسهای اصلی برای شبکه های مش بی سیم می باشد. چند پخشی بیسیم، روشی است که اطلاعات را از یک مبدا به مجموعهای از مقصدها بهشیوهای موثر به طور همزمان تحویل میدهد. مکانیزم چندپخشی در اکثر برنامههای گروهگرا بکار گرفته میشود که نیازمند مسیرهای چند پخشی موثر و قابل اطمینان تحت محیطهای شبکه بیسیم مختلفی برای ایجاد چند پخشی قابل اطمینان نیازمند است هر دریافتکننده، اطلاعات صحیحی را که از طرف مبدا ارسال شده است را دریافت کند. در این مقاله ، روشی برای مسیریابی چند پخشی مبتنی بر مش با کدینگ دو جهته ارایه شده است که این روش با ساخت یک ساختار مش چند پخشی پویا موجب افزایش نرخ تحویل بستههامیشود که در این سیستم، به گرهها اجازه میدهد تا در صورت داشتن فرصت بهتری برای انتقال بستهها، به گروه چندپخشی اضافه شوند. این مقاله یک معیار مسیریابی جدید را ارایه می دهد که بازده انتها به انتها را نشان میدهد. که برای این منظور از الگوریتم انتخاب ارسالگروابسته به توان عملیاتی TOFS با استفاده از PSO برای مسیریابی فرصت طلبانه استفاده شده است که بر اساس تحلیل مشخصات ارسالی ارسالگرها عمل میکند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی توان عملیاتی انتها به انتهای شبکه را نسبت به سایر روشهای موجود، بهبود داده و به طور پویا، یک درخت چندپخشی معمولی را به یک مش چند پخشی تبدیل کرده و بوسیله اعمال رویه کدینگ شبکه دو جهته، فرصت برای کدینگ شبکه را افزایش میدهد.

لینک کمکی