فایل word ارايه يک الگوريتم زمانبندي به منظور کاهش زمان و هزينه با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک و بهينه سازي اجتماع ذرات در محيط گريد محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک الگوريتم زمانبندي به منظور کاهش زمان و هزينه با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک و بهينه سازي اجتماع ذرات در محيط گريد محاسباتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

زمانبندی در گرید محاسباتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. زمانبندی در گرید یک مسیله غیرقطعی است که نمیتوان از الگوریتمهای قطعی برای بهبود زمانبندی استفاده کرد. الگوریتمهای غیرقطعی یا برای کاهش زمان اتمام به کار میروند یا برای کاهش هزینه اجرا و کاربر نمیتواند اهمیت دو فاکتورموجود در زمانبندی گرید را مشخص کند. در زمانبندی گرید دو فاکتور زمان اتمام و هزینه اجرای کار میبایست بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد. نسبت اهمیت کاهش زمان اتمام و هزینه اجرایی بهتر است توسط کاربر مشخص شود. اکثر سیستمهای زمانبندی موجود در محیط گرید، زمان اتمام و هزینهاجرای کارها را بهصورت مجزا بهینه میکنند. در اکثر روشها هدف بهینهسازی یکی از پارامترهای کیفیت سرویس میباشد به همین دلیل در این مقاله پس از بررسی نقاط قوت و ضعف روشهای پیشین و مقایسه آنها مشخص شد خوب است الگوریتمی ایجاد که پارامتر هزینه اجرا و نظر کاربر را رعایت کندو درواقع الگوریتم دو هدفهای را ایجاد کرد. در این مقاله با ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی ذرات یک روش ترکیبی فرا اکتشافی روی مسیله زمانبندی کارهای غیر وابسته بر روی منابع ناهمگن بهمنظور کاهش زمان اتمام و هزینه اجرایی در گرید محاسباتی ارایه شده است که هر دو پارامتر زمان و هزینه همزمان موردتوجه قرار میگیرند. نتایج نشانمیدهد الگوریتم پیشنهادی از کارایی بالاتری برخوردار است.

لینک کمکی