فایل word ارايه روشي براي بهينه سازي برنامه هاي کاربردي بر اساسMPI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه روشي براي بهينه سازي برنامه هاي کاربردي بر اساسMPI :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پردازش موازی بر مفهوم تسریع اجرای یک برنامه با تقسیم برنامه به قطعات چندگانه که می طور همتوانند به زمان هر یک در پردازندهی خودشان اجرا شوند، اشاره دارد. هدف اصلی ما در این مقاله ارزیابی آمار زمان اجرای موازی برای حل مشکل 1 ضرب ماتریس که در PVM با تعداد هسته نامشخص باعث کاهش کارایی شده بود، میباشد. بر این اساس راهکاری را برای 2 بهینهسازی رابطهی بین تعداد هستهها در MPIارایه خواهیم داد. بهطور عمده زمان محاسبه وابسته به تعداد بردگان اختصاص دادهشده برای محاسبه خواهد بود. طبق نتایج بهدستآمده در MPI که در آن تعداد بردهها بر اساس فرمول ارایهشده انتخابشدهاند، مشخص گردید که در MPI با تعداد مشخص برده، شاهد بهبود کارایی و عدم سربار ارتباطات شدیم.

لینک کمکی