فایل word ارايه الگوريتم هاي بهبود بهره وري انرژي توان درشبکه هاي راديو شناختي درMassive MIMO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه الگوريتم هاي بهبود بهره وري انرژي توان درشبکه هاي راديو شناختي درMassive MIMO :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

برای دستیابی به حداکثر بهرهوری شبکه (EE (و تضمین اینکه (EE (به طور عادلانه میان کاربران شناختی (CUS( درشبکههای رادیو شناختی MIMO Massive قرار می گیرد، ما دو الگوریتم مسیله بهینهسازی بهرهوری انرژی شبکه (NEP( و مسیله بهینهسازی تقسیم عادلانه بهرهوری شبکه (FEP (را ارایه میدهیم.هردو مسیله بهینهسازی (hard-NP (و غیر محدب هستند که ما با الگوریتم دو مرحلهای که در مرحله اول با استفاده از برنامهریزی کسری ودر مرحلهی بعد با استفاده از برنامهریزی محدب پی در پی به مقابله با این مشکل میپردازیم.این الگوریتم ها نشان میدهد که بهرهوری شبکه و تسهیم عادلانه بهرهوری شبکه میان کاربران شناختی به سرعت همگرا میشود .این مقاله بر پایه مدل توان مصرفی عملی و تجربی پایه گذاری شده است تا نتایج شبیه سازی به واقعیت نزدیکتر باشد.در پایان نشان می دهیم که تعداد بیشتر آنتن های ایستگاه پایه شناختی (CBS (باعث افزایش توان مصرفی مدار و افزایش بهره طیفی (SE (و کاهش بهرهوری شبکه (EE (میشود.در آخرالگوریتمهای اشاره شده به خوبی همگرا شده که نشاندهندهی کارایی عالی آن ها میباشد.

لینک کمکی