فایل word آشکارسازي تغييرات در تصاوير متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آشکارسازي تغييرات در تصاوير متحرک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تشخیص اجسام متحرک در فریمهای ویدیویی، نقش مهم و اساسی در سیستمهای بینایی ماشین دارد.برای دنبال نمودن و تشخیص حرکت، انتخاب یک مدل پسزمینه مناسب امر مهمی خواهد بود. از آنجاکه تغییرات روشنایی صحنه یکی از چالشهای مدلسازی پسزمینه است، محققان به مدلسازی پس-زمینه دینامیک روی آوردهاند. در این تحقیق یک مدل مناسب برای توصیف پس زمینههای دینامیک ارایه میشود. برای این کار، ما از چند فیلتر کالمن استفاده نمودیم. به این دلیل فیلتر کالمن انتخاب گردید که میتواند تغییرات موجود در پسزمینه را بخوبی دنبال کند و همچنین قادر است تخمین بهینهای ازحالت یک فرایند داشته باشد. تعداد این فیلترها در هر پیکسل با توجه به تعداد رنگهای پسزمینه و به کمک یک پارامتر یادگیری تعیین میشود. همین ویژگی منحصر به فرد سبب شده است این روش به صورت وفقی و هوشمندانه عمل کند و این روش را نسبت به روشهای پیشین خود، متمایز گردانیده است.

لینک کمکی