فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور مطرح است. ارایه تحلیل از بهبود یا وخامت درجهمقاومت اقتصادی وابسته به ارایه شاخص های صریحی است که بتوانند درمجموع میزان مقاوم بودن یا آسیب پذیری یک اقتصادملی را روایت نمایند. به منظورایجاد تفکری سیستمی و مدون برای تعیین میزان مقاومت اقتصادی این پژوهش در نظر دارد که باکمک مدلسازی شبکه های بیزین، سنجش و تخمین مقاومت اقتصادی را متناسب با آرمان ها و ساز و کار اقتصاد کشور، به انجامرساند. با توجه به محیط احتمالی داده ها و عد مقطعیت در آ نها و همچنین استفاده از نظر خبرگان، مدلسازی بر اساس شبکهبیزین برای این مساله استفاده شده است. به این منظور در روند این پژوهش، ابتدا تحقیقات پیشین در این حوزه مورد مطالعه قرارگرفته و بر مبنای آن چارچوبی برای تعریف شاخصی جامع برای تاب آوری اقتطادی پیشنهاد و مدلی پایه برای کمی سازیمقاومت اقتصادی و عوامل موثر بر آن ارایه می گردد. چنین مدلی علاوه بر تعیین شاخصهای کمی و قابل مقایسه برای مقاومتاقتصادی و عوامل تاثیرگذار آن، قابلیت تحلیل و بررسی سناریوها و شرایط مختلف را داراست و می تواند ابزار مناسبی در اختیارمدیران و تصمیم گیران اقتصادی قرار می دهد.

لینک کمکی