فایل word بررسي نظام هاي وجود شناسي کارل ياسپرس و ملاصدرا باتاکيد بر تشابهات وتفاوت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نظام هاي وجود شناسي کارل ياسپرس و ملاصدرا باتاکيد بر تشابهات وتفاوت ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در صدد است به بررسی نظام های وجود شناسی کارل یاسپرس وملاصدرا باتاکید بر تشابهات و تفاوت هابپردازد.وجود شناسی ontology: از عمیق ترین مباحث در حوزه ما بعدالطبیعه است .درحوزه فلسفه اگزیستانسیالیسم، کم و بیش شاهد ظهور و بروز مباحثی در مورد مسیله وجود هستیم. اما در قلمرو فلسفه اسالمی عکس این جریان روی داده است ؛ یعنی نه تنها بحث وجود شناسی در سیر تاریخ ، فلسفه کم رنگ نشده و اصالت خود را از دست نداده است ، بلکه - برعکس - هراندازه این بحث در بستر تفکر فلسفی جلوتر آمده، پخته تر شده و اصالت خود را بیش از بیش باز یافته است؛ وبا آغاز تفکر حکمت متعالیه در فلسفه مالصدرا به اوج خود رسید و به عرصه مصداق وعینیت تعالی رفت.علی رغم تالش هایی که در مکتب اگزیستانسیالیسم برای احیای مجدد موضوع فراموش شدهء وجود انجام پذیرفت، تا کنون این بحث نتوانسته است در فلسفه غرب جای گاه راستین و واقعی خویش را بدست آورد تطبیق نظریات صدرا و یاسپرس سفری به دو اقلیم فکری در دو مقطع متفاوت یعنی ایران قرن هفدهم و آلمان قرن بیستم میالدی که درخصوص مفاهیمی از قبیل معنا و مفهوم وجود،هستی شناسی تقدم وجود بر ماهیت ،انسان،جهان،خدا و... انجام شده است به نظر می رسد با اینکه این دو فیلسوف در دو حوز فلسفی کامال جدا از هم می اندیشیدند ،اما عمق و ریش عقاید فلسفی آنها در برخی از مباحث وجودشناسی به یکدیگر نزدیک می باشد و پژوهشگر کوشیده است برخی ازنقاط مشترک و تفاوت ها را دراندیش فلسفی آنها تطبیق نماید.

لینک کمکی