فایل word بررسي مقايسه اي ديدگاه ماماها و مادران از رعايت حقوق بيمار در زايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي ديدگاه ماماها و مادران از رعايت حقوق بيمار در زايشگاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مقدمه: سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی می باشد. کارآمدی سیستم بهداشت و درمان کشور نیازمند تعامل و مشارکت فعال بین گیرندگان و ارایه کنندگان خدمات سلامت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسهای میزان رضایت ماماها و مادران از رعایت حقوق مادر در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکیکرمانشاه انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی مقایسه ای بوده و در این پژوهش 200 نفرمادر باردار و 100 نفر ماما در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش نمونه گیری دردسترس مورد مطالعهقرار گرفتند. اطلاعات این پژوهش با استفاده از دو نوع پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای ماماها ومادران جمع آوری گردید جهت تجزیه تجلیل داده هااز نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های توصیفی- استنباطی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 4 عامل اصلی شناسایی شده در این پژوهششامل: عامل اول( دریافت خدمات مطلوب مامایی، عامل دوم( احترام به حریم خصوصی مادر، عامل سوم( احترام به حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه مادر، عامل چهارم( دسترسی به اطلاعات درمانی از دیدگاه مادران و ماماهابه نحو مطلوب می باشد. اما از دیدگاه مادارن و ماما ها بین میزان دریافت خدمات مطلوب مامایی و دسترسی به اطلاعات درمانی از نظر آزمون آماری t-test تفاوت معنی دار وجود دارد 0/05 p<نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رعایت ابعاد مختلف حقوق گیرندگان خدمت در طول دوران بارداری و تفاوت معنی دار بین نقطه نظرات مادران و ماماها پیرامون دسترسی به اطلاعات درمانی در پژوهش حاضر، بهبود وضعیت موجود و برگزاری کلاس های توجیهی برای مادران و ماماها برای بهتر شدن اوضاع به عنوان امر مهم باید در نظر گرفته شود

لینک کمکی