فایل word يافته هاي نوين بهزيستي سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يافته هاي نوين بهزيستي سالمندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سالمندی، هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ اجتماعی مزایایی دارد. احساس کمال و پختگی، احساس بی نیازی از دیگران، بردباریدر برابر مشکلات، داشتن اوقات فراغت برای سیر به سوی کمال، و نیز مجال رسیدگی به خود و ارزیابی خویش، از جمله مزایایفردی، و حرمت و احترام، عزیز بودن در خانواده، مورد احترام بودن در میان جمع، امر و نهی های ارشادی، توجه مردم به او بهعنوان منبع فکر و اندیشه، و نیز مورد مشورت قرار گرفتن، ازجمله مزایای اجتماعی سالمندی است . هدف از انجام پژوهش حاضربررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روانشناختی و سلامت روانی سالمندان بود. روش پژوهش، نیمهآزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سالمندان شهرستان بابل تشکیلدادند. نمونه به تعداد 10 نفر به عنوان گروه آزمایش و 10 نفر به عنوان گروه گواه به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و سلامت روان گلوبرگ (GHQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیلداده ها و آزمون فرضیه ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (کوواریانس) استفاده گردید و نتایج حاصل از یافته هایپژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و مولفه های سلامت روانیسالمندان موثر است. از دیدگاه اسلام، موی سپید سالمند همانند نوری است که نباید آن را از بین برد. امام علی علیه السلام میاین نور تنها برای دنیا و تنها در این سرای نیست.

لینک کمکی