فایل word نقش امنيت آسياي مرکزي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش امنيت آسياي مرکزي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف، فایل word نقش امنيت آسياي مرکزي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران می باشد. قرابت های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسیآسیای مرکزی از گذشته تاثیر بسزایی در امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته است. پیوندهای گوناگون کشور ایران در دوزه هایمختلف با کشورهای آسیای مرکزی موجب شده است که تعاملی متقابل بین آنها در جریان باشد به طوری که هیچیک از طرفیننمی تواند، نقش دیگری را نادیده گیرد. برای این کار نقطه نمرکز را بر سازمان همکاری شانگ های قرار داده است. روشپژوهش، این پژوهش از نظریه از مجموعه های امنیتی برای تحلیل روابط امنیتی میان کشورها در منطقه استفاده می کند. بر ایناساس، پرسش اصلی این پژوهش این است که پویش های امنیتی در این منطقه از حیث قدرت های درگیر چگونه است و نقشامنیت آسیای مرکزی را چه اندازه می تواند بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذارد. از طرفی کشور ایران چگونه می تواند ازامنیت آسیای مرکزی در راستای تامین امنیت خود و رفع تهدیدات استفاده نماید. این پژوهش از سه محور تشکیل شده است.نخست، کلیات پژوهش و بحث پیرامون آن و چارچوب نظری مجموعه های امنیتی تبیین خواهد شد. دوم، مروری بر ترتیباتامنیتی در آسیای مرکزی دارد و به طور خاصی به سازمان همکاری شانگهای می پردازد و در نهایت با کاربرد این نظریه نقشامنیتی آسیای مرکزی (شانگ های) بر امنیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده خواهد شد.

لینک کمکی