فایل word رابطه درک رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزه موفقيت ورزشکاران زن نخبه استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه درک رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزه موفقيت ورزشکاران زن نخبه استان لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر، فایل word رابطه درک رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزه موفقيت ورزشکاران زن نخبه استان لرستان می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کلیه ورزشکاران زن نخبه استان لرستان اعم از ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی بوده که حداقل سه سال سابقه عضویت در تیم های استان، و نیز تیم های باشگاهی سطح کشور را دارند. با مراجعه به امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، تعداد افراد واجد شرایط برای شرکت در این طرح حدودا 150 نفر اعلام شد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهان، مورگان و کرجسای، تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و با روش نمونه گیری ساده تصادفی پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد. ابزار گردآوری متغیرهای تحقیق، شامل پرسشنامه سبک رهبری (LSS) و پرسشنامه انگیزه رقابت ورزشی هرمنس بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/79 و 0/83، تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین رفتارهای مربی (سبک رهبری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت) با انگیزه موفقیت ورزشکاران نخبه زن استان لرستان رابطه مستقیم و معنی دار و بین سبک رهبری آمرانه مربیان با انگیزه موفقیت ورزشکاران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد (P> 0/05).

لینک کمکی