فایل word حاشيه نشيني، نظم و امنيت در محيط هاي تعاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حاشيه نشيني، نظم و امنيت در محيط هاي تعاملي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توسعه شهرنشینی و پیدایش مناطق کلان شهری در کشورهای جهان سوم با توسعه شهرنشینی درکشورهای جهان صنعتی غربکه از فردای انقلاب صنعتی درکشورهای مذکور آغاز گردید بسیار متفاوت است. هجوم سیل آسای روستاییان به شهرها بویژهشهرهای بزرگ در کشورهای درحال توسعه را باید در ازهم پاشیده شدن نظام های سنتی تولید روستایی از یک سو و وجودفرصت های شغلی مناسب از سوی دیگر جستجو کرد. مهاجران به محله های مهاجرنشینی هجوم می برند که در حاشیه شهرها مانندقارچ رشد می کنند و آنان در جایی که حاشیه گندابی یا آپاندیس نواحی شهری نامیده می شود سکنی می گزینند. بسیاری از آنها در شرایطی زندگی می کنند که از کمترین امکانات اولیه نیز بی بهره اند. همزمان با افزایش مکان های آلونک نشین، شاهدگسترش بی رویه نابرابری های اجتماعی، فقر، بیکاری، بزهکاری، تفاوت های فرهنگی و بی سوادی هستیم.حلبی آبادها نتیجه کاربری ارضی نابرابر بین بخش های مختلف شهری است که بصورت های مختلف زمین ها را در خارج ازمحدوده ها در اشغال خود دارند. حلبی آبادها بدون امکانات بازآفرینی، از لحاظ اشتغال و دیگر منابع می توانند حتی ریشه در مناطقروستایی داشته باشند. بیشترین امید آنها به کار در شهر می باشد. در راستای این بررسی، میتوان متغیرها و عوامل زیادی رابرشمرد که هر یک بنوعی بر چگونگی زیست شهری تاثیرگذار هستند. همچنین در این محل ها درصد بالایی از بیسوادی، بیکاری،جنایت وناهنجاری های روانی مشاهده می گردد. مقاله حاضر با تاکید بر زمینه های شکل گیری مسایل اجتماعی در شهر، بر آنست تاحاشیه نشینی و آثار آن بر نظم و امنیت در محیط های تعاملی را مورد مطالعه قرار دهد.

لینک کمکی