فایل word تاثير تمرينات پيلاتس و ثبات مرکزي بر قدرت عضلات شکمي زنان مبتلا به کمر درد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تمرينات پيلاتس و ثبات مرکزي بر قدرت عضلات شکمي زنان مبتلا به کمر درد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر قدرت عضلات شکمی زنان مبتتلا به کمر درد می باشد.کمردرد یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی و از عمده ترین دلایل ناتوانی افراد در اکثر کشورهای صنعتی و غیرصنعتی به شمار می رود که به مرحله همه گیررسیده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق به روش نیمه تجربی از نوعکارآزمایی بالینی است. طرح تحقیق به صورت پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد بود. نمونه آماریاین تحقیق تعداد 30 بیمار (زن) مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی به صورت هدفمند و در دسترس می باشتد که به صورتتصادفی به سه گروه تمرین های ثبات مرکزی (10 نفر)، تمرین های پیلاتس (10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند وتمرین های خود را در هشت هفته به پایان رساندند. همچنین برای اندازه گیری از مقیاس بصری شدت درد و پرسشنامهاوسوستری برای ارزیابی میزان درد آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ازدو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نرمالیتی گروه ها و بخش های توصیفی آنالیز آماری به وسیله آزمونآماری کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی فرض برابری واریانس هااستفاده شد. به منظور بررسی تغییرهای میان گروهی در پیش و پس از اعمال مداخله درمانی از آزمون t وابسته و برای مقایسه تغییرهای دو گروه پس از 8 هفته از آزمون t مستقل در سطح معنا داری 5% استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار آماری spss نسخه 20 استفاده شد. یافته های تحقیق با توجه به آماره آزمون به دست آمده نشان داد که تمرینات پیلاتس بر قدرت عضلات شکمی آزمودنی ها تاثیر داشت. همچنین با توجه به آماره آزمون تمرینات ثبات مرکزی بر قدرت عضلات شکمیآزمودنی ها تاثیر داشت. یافته های تحقیق نشان داد که بین اثرات تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر قدرت عضلات شکمی زنان مبتلا به کمر درد تفاوت معنی داری وجود نداشت.

لینک کمکی